Reklamace

Reklamační řád

Tento reklamační řád platí pro zboží zakoupené v internetovém obchodě prodávajícího, provozovaném na internetové adrese www.kutekoule.cz

Právo na odstoupení od smlouvy

Prodávající nabízí kupujícímu možnost odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne následujícího po dnu, kdy kupující obdrží objednané zboží.

Zrušit objednávku před expedicí může kupující kdykoli a to buď telefonicky nebo e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu prodávajícího.

Rozhodnutí odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů kupující oznámí písemně na e-mail prodávajícího formou žádosti o odstoupení od smlouvy. V žádosti je třeba uvést číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu nebo adresu pro vrácení peněz.

Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené, s přiloženým originálním dokladem o koupi. Vždy je nutné zabezpečit vracené zboží tak, aby nemohlo během přepravy dojít k poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze zaslány převodem na účet zákazníka či zaslány poštovní poukázkou nejpozději do 5 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Bude-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, uplatní prodávající nárok na náhradu a započte jej na vrácenou částku.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy (po předchozí dohodě s kupujícím) zejména v případech, kdy není schopen doručit zboží v daném termínu.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou část kupní ceny, bude mu tato částka nejpozději do 14 pracovních dnů převedena zpět na jeho účet.

Záruka a reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914 – 1925, §2099-2117 a §2161-2174 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době převzetí nemá zboží vady. Pokud tomu tak není, může kupující požadovat odstranění vady, dodání nové věci, pokud je to v možnostech prodávajícího, přiměřenou slevu, či odstoupení od smlouvy. Prodávající nemá povinnost požadavku kupujícího vyhovět, pokud vadu kupující sám způsobil nebo pokud před převzetím o vadě zboží věděl. Kupující je povinen oznámit vadu bez odkladu poté, co ji při včasné prohlídce zjistí. Po dodání zboží neručí prodávající za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany kupujícího. Dále neodpovídá za vady zboží, pokud kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená. Reklamaci oznamte telefonem či e-mailem uvedeným v kontaktech na webových stránkách prodávajícího. Prodávající musí vystavit kupujícímu potvrzení přijetí reklamace do 1-2 pracovních dnů. Na veškeré výrobky se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců ode dne převzetí. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním, dále na případy poškození výrobků nadměrným přetížením, nebo nesprávným používáním. Kupující je povinen si výrobek po jeho převzetí prohlédnout, aby zjistil případné zjevné vady. V případě poškozeného obalu při doručení zásilky, může zásilku kupující odmítnout.

Kupující je povinen poskytnout veškeré informace nutné k řešení reklamace a to zejména: jméno, příjmení, adresu, datum reklamace, důvod reklamace, obsah reklamace, požadovaný způsob vyřízení. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 pracovních dnů od uplatnění reklamace kupujícím.

Reklamace ohlašujte buď zasláním e-mailu na info@kutekoule.cz nebo telefonicky na čísle (+ 420) 702 330 672.

Reklamované zboží zasílejte na adresu:

Irma Němcová
Petrovice 129
679 02 Rájec – Jestřebí
Česká republika

Ohledně průběhu a následného vyřízení reklamace Vás budeme kontaktovat na e-mail, který jste uvedli v objednávce.